TỔ ĐẢNG KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Tổ đảng Khoa Nhà nước và pháp luật hiện nay có 5 đảng viên, trong những năm qua tổ đảng luôn xác định các đảng viên phải luôn tiên phong trong mọi hoạt động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Xác định đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên. Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chi ủy nhà trường, tổ đảng Khoa Nhà nước và pháp luật đã rất quan tâm việc triển khai các nội dung của Nghị quyết, lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm từng bước thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, thời gian qua, tổ đảng đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trong việc thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch. Tổ chức quán triệt và  triển khai Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các đảng viên đã tích cực tham gia cuộc thi, nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW, phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị… Để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của tổ đảng, nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tổ đảng Khoa Nhà nước và pháp luật cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng ta... Đó là những tri thức lý luận có tính cách mạng và khoa học; là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng toàn nhân loại. Vì vậy, việc học tập lý luận chính trị chính giúp cho mỗi viên chức, đảng viên để hiểu đúng bản chất, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động đảng viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đảng viên về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho giảng viên thật sáng tạo, linh hoạt, sinh động với mục tiêu là giáo dục cho đảng viên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp đảng viên trong việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, phải am hiểu, phát hiện, tỉnh táo quan sát kỹ để đọc, xem, tìm hiểu về những vấn đề gì liên quan đến lĩnh vực tư tưởng hiển thị trên hệ thống mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam hiện nay như Facebook, Zalo, Youtube… và biết xử lý vấn đề trong sử dụng mạng xã hội. Khi phát hiện một tình huống có vấn đề, một nội dung được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, bàn luận nhiều thì mở rộng phạm vi đọc, xem ở các bình luận (comment), các bài chia sẻ, đường dẫn liên quan, tự mình đánh giá, nhận xét và dự kiến phương án xử lý (ủng hộ hay phản bác).

Bốn là, phát huy vai trò “nêu gương” của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi đảng viên của tổ đảng khoa nói riêng và toàn đảng viên nhà trường cần phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, đủ cơ sở lý luận để đấu tranh, phản bác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin theo phương châm phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”. "Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống", xây là cơ bản, chống phải quyết liệt hiệu quả" là một quan điểm chỉ đạo quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW.

 Nói tóm lại, chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên, của người giảng viên; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi đảng viên mà đặc biệt là đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh sẽ không còn thiếu tự tin, đắn đo, e ngại mà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay./.

 

ThS Triệu Văn Vấn

          Giảng viên, Khoa Nhà nước và pháp luật

Tài liệu phổ biến
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 819
  • Tất cả: 35314

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.871.095, 02093.871.787, 02093.810.875

Email: truongchinhtri.tct@backan.gov.vn


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ webstite này
Thiết kế bởi VNPT