NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TẠI CHI BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ, trách nhiệm hết sức quan trọng của mỗi chi bộ và đảng viên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là sinh hoạt chuyên đề: Theo đó, sinh hoạt chuyên đề là một hình thức sinh hoạt chi bộ chuyên sâu về một hoặc một vài nội dung có liên quan được chi bộ thực hiện ít nhất mỗi quý một lần và không thay thế cho sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Trong sinh hoạt chuyên đề, chi bộ phân công một hoặc một số đảng viên có khả năng biên tập, trình bày và am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị một bản đề dẫn bằng văn bản. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, Đảng ta đã ban ban hành các văn bản như: Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư ̣(khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong đó yêu cầu: “Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, trong đó nhấn mạnh: Cấp ủy, đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí của đảng viên.

Là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Chi bộ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn hiện có 29 đảng viên đang sinh hoạt tại 05 tổ đảng, gồm: Tổ đảng Khoa Lý luận cơ sở, tổ đảng Khoa Nhà nước và pháp luật, tổ đảng Khoa Xây dựng Đảng, tổ đảng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ đảng Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề và để sinh hoạt chuyên đề luôn đi vào chiều sâu thiết thực, trong những năm qua, Chi uỷ nhà trường thường xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các tổ đảng về nội dung, cách thức trong sinh hoạt chuyên đề, Năm 2023, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề: “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, nêu gương nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”; “Nâng cao chất lượng học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”; “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn”; “Giải pháp xây dựng Trường Chính trị Bắc Kạn đạt chuẩn”. Để thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, các tổ đảng đã lựa chọn những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến các chủ đề sinh hoạt từng quý để viết tham luận. Qua đó, các đảng viên trong Chi bộ trao đổi, thảo luận đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện.

Nhờ lựa chọn đúng những chuyên đề phù hợp với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên khi trao đổi, thảo luận trong Chi bộ luôn tạo được sự  đồng thuận và thống nhất cao đảng viên. Vì vậy, khi triển khai các nội dung đã thống nhất đều được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ nên hầu hết các chỉ tiêu Chi bộ đưa ra đều đạt được. Qua đánh giá tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng giă nhiệm kỳ cho thấy, 100% tổ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác sinh hoạt chuyên đề còn một số hạn chế, cụ thể: Việc lựa chọn nội dung tham luận sinh hoạt chuyên đề của một số tổ đảng còn chung chung; chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng, đảng viên tham gia ý kiến ít sôi nổi, chưa đồng đều, chưa phân tích làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện, một số bài tham luận chưa phân tích, đánh giá đúng, đủ, cụ thể những hạn chế, nguyên nhân nên việc đề ra giải pháp chưa cụ thể, sơ sài, ít khả thi. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới, cần tập trung vào những giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
          Hai là, Cấp ủy nhà trường thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nội dung, cách thức tiến hành, theo dõi, kiểm tra sinh hoạt chuyên đề. Các tổ đảng phân công người có trình độ, năng lực chuẩn bị nội dung các chuyên đề thiết thực theo hướng dẫn.

Ba là, phát huy tính dân chủ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề, nhất là đánh giá những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục trên tinh thần xây dựng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Chi bộ.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp uỷ cấp trên đối với sinh hoạt Chi bộ. Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ đảng, đảng viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chuyên đề; đồng thời, có hình thức xử lý nghiêm những tổ đảng chưa thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề và những đảng viên thoái hoá về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, chất lượng công tác sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn sẽ được nâng cao hơn nữa. Qua đó, Chi bộ sẽ lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

ThS Triệu Văn Vấn

Giảng viên, Khoa Nhà nước và pháp luật

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 814
  • Tất cả: 35309

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.871.095, 02093.871.787, 02093.810.875

Email: truongchinhtri.tct@backan.gov.vn


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ webstite này
Thiết kế bởi VNPT