TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN TÍCH CỰC THỰC HIỆN GIÚP ĐỠ XÃ KHÓ KHĂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Trong những năm vừa qua, ngoài việc tập trung thực hiện tốt hai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm thực hiện tốt các chương trình do tỉnh phát động đặc biệt là chương trình giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Công văn số 2505-CV/TU, ngày 20/5/2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020 Trường đã xây dựng Kế hoạch số 23/KH-TCT ngày 25/8/2015 về việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020,…  Ban Chi ủy và Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch nhánh hằng năm góp phần giúp đỡ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn và các xã khó khăn khác trong tỉnh xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2015 – 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, Trường Chính trị tỉnh đã tuyên truyền, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường quyên góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tổng số tiền 603.585.000 đồng và 408 lượt ngày công lao động. Cụ thể hằng năm như sau:

Năm Nội dung giúp đỡ Giá trị bằng tiền,

số công lao động

2015 Trường Chính trị tỉnh vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ xây dựng sân thể thao thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. 10.000.000 đồng và 15 lượt ngày công lao động.
2016 Trường Chính trị tỉnh vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ xây dựng sân thể thao thôn Nà Đeng, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. 10.000.000 đồng và 15 lượt ngày công lao động.
2017 Trường Chính trị tỉnh vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ xây dựng sân thể thao thôn Bản Lạp, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. 10.000.000 đồng và 15 lượt ngày công lao động.
Các lớp TCLLCT-HC: Từ khóa 32 đến khóa 37; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K48, ủng hộ các xã khác trong tỉnh. 58.000.000 đồng và 70 lượt ngày công lao động.
2018 Trường Chính trị tỉnh vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ xây dựng sân thể thao thôn Nà Khằn, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. 10.000.000 đồng và 15 lượt ngày công lao động.
2018 Lớp Cao cấp LLCT K.8 ủng hộ 45 triệu đồng cho 03 xã: Cẩm Giàng, Quân Bình, Tân Tiến của huyện Bạch thông. 45.000.000 đồng (15.000.000 đồng/xã)
Các lớp TCLLCT-HC: Từ khóa 38 đến khóa 43; Lớp  Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K53, ủng hộ các xã khác trong tỉnh. 88.000.000 đồng và 70 lượt ngày công lao động.
2019 Trường Chính trị tỉnh vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ cho 04 thôn thuộc xã Nghĩa Tá, gồm: Thôn Nà Kiến, Nà Tông, Kéo Tôm và Nà Đẩy, cơ sở vật chất gồm: Bục phát biểu, phông; khẩu hiệu “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” treo trong nhà văn hóa thôn) 10.000.000 đồng
Lớp Cao cấp LLCT K.9 ủng hộ 45 triệu đồng cho 03 xã: Thanh Vận, Thanh Mai, Mai Lạp của huyện Chợ Mới. 45.000.000 đồng (15.000.000 đồng/xã)
Lớp Cao cấp LLCT K.10 ủng hộ 45 triệu đồng cho 03 xã: Lương Thành, Cư Lễ, Văn Học của huyện Na Rì 45.000.000 đồng (15.000.000 đồng/xã)
Các lớp TCLLCT-HC: Từ khóa 44 đến khóa 50 ủng hộ các xã khác trong tỉnh. 70.000.000 đồng và 140 lượt ngày công lao động.
2020 Trường Chính trị tỉnh vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới mỗi người 01 ngày lương. 10.000.000 đồng
Các lớp  TCLLCT-HC: Khóa 55 – Chợ Đồn; Khóa 58 và khóa 60 học tại trường; Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K.65, ủng hộ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. 40.000.000 đồng (10.000.000 đồng/lớp)
Lớp Cao cấp LLCT K.11 ủng hộ 45 triệu đồng cho 03 xã: Khang Ninh, Cao Thượng, Nam Mẫu của huyện Ba Bể. 45.000.000 đồng (15.000.000 đồng/xã)
Các lớp TCLLCT-HC: K51, K52, K53, K54; K56, K57, ủng hộ các xã khác trong tỉnh. 70.000.000 đồng và 68 lượt ngày công lao động.
2021 Trường Chính trị tỉnh vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới mỗi người 01 ngày lương. 12.585.000 đồng
2021 Lớp TCLLCT-HC K.59 (tự chủ) học tại huyện Ba Bể ủng hộ xã Phúc Lộc làm sân nhà họp thôn. 15.000.000 đồng
Lớp TCLLCT-HC K.64 (nguồn ngân sách) học tại huyện Ba Bể ủng hộ xã Đồng Phúc làm đường bê tông lên Điểm trường Tiểu học Khưa Quang. 10.000.000 đồng
Tổng cộng: 603.585.000 đồng và 408 lượt ngày công lao động

Nhờ những thành tích xuất sắc đạt được nhà trường đã được nhận Bằng khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Để đạt được những kết quả trên Trường đã thực hiện một số biện pháp, giải pháp cơ bản:

 Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cách thức tổ chức triển khai thực hiện sát với thực tiễn, phù hợp điều kiện của nhà trường và địa phương được giúp đỡ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, khả năng thực tế, Trường đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 23/KH-TCT ngày 25/8/2015 về việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020, trong đó xác định nội dung cụ thể giúp đỡ xã Nghĩa Tá tiêu chí số 6, xây dựng 03 sân thể thao tại các thôn: Nà Kiến, Nà Cà, Bản Lạp.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cơ quan hữu quan, căn cứ Kế hoạch số 23/KH-TCT ngày 25/8/2015 của nhà trường; Cấp ủy, Ban Giám hiệu đã cụ thể hóa thành các kế hoạch nhánh để thực hiện hằng năm. Cụ thể: Kế hoạch số 08/KH-TCT ngày 10/3/2016 về việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá xây dựng nông thôn mới năm 2016; Kế hoạch số 36/KH-TCT ngày 14/12/2016 về việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá xây dựng nông thôn mới giai đoan 2017 – 2020; Kế hoạch số 11/KH-TCT ngày 28/3/2018 về việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá xây dựng nông thôn mới năm 2018; Kế hoạch số 16/KH-TCT ngày 08/4/2019 về việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới năm 2019; Kế hoạch số 19-KH/TCT, ngày 04/4/2020 về việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới năm 2020. Với sự chung tay góp sức của nhà trường cùng địa phương, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền công chức, viên chức, người lao động và học viên tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới

Thực hiện các kế hoạch đề ra, Ban Chi ủy và Ban Giám hiệu đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và học viên trong nhà trường nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền, vận động, toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên đều phát huy truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ tình cảm với nhân dân ở những vùng còn nhiều khó khăn, hăng hái, nhiệt tình tham gia đóng góp tiền và công sức lao động xây dựng nông thôn mới gắn với đăng ký học tập và làm theo Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động và học viên quyên góp, ủng hộ xã Nghĩa Tá xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được giao, nhà trường còn tuyên truyền học viên các lớp học hỗ trợ các xã khác trong địa bàn tỉnh tỉnh có thêm nguồn lực để xây dựng nông thôn mới như các xã: Cẩm Giàng, Quân Bình, Tân Tú, Thanh Vận, Thanh Mai, Mai Lạp, Khang Ninh, Cao Thượng, Nam Mẫu,…

Triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn 2015 – 2020, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã cụ thể hóa thành các kế hoạch theo từng năm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác. Tập thể đơn vị và cá nhân công chức, viên chức, người lao động đã có đăng ký việc học tập và làm theo Bác với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động giúp đỡ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn và các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh xây dựng nông thôn mới. Đơn vị xác định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm huy động cả đơn vị cùng tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cũng là dịp để mỗi công chức, viên chức, người lao động noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, gắn bó, chia sẻ và chung sức với nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Có sự phối hợp nhịp nhàng với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi giúp đõ xây dựng nông thôn mới

Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động nhà trường thì cần phải có sự bàn bạc, thống nhất giữa nhà trường với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi được giúp đỡ về nội dung, cách thức thực hiện việc hỗ trợ, đặc biệt là thường xuyên có sự gắn kết, giao lưu và trực tiếp cùng với địa phương triển khai xây dựng các hạng mục công trình. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nghĩa Tá (đơn vị nhà trường được giao giúp đỡ, hỗ trợ) cũng đã có sự chỉ đạo linh hoạt, cụ thể, sáng tạo, cộng đồng trách nhiệm cao trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ cùng Nhà trường. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sử dụng kinh phí đúng mục đích.

Thực hiện công khai minh bạch các khoản đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới

Các khoản đóng góp ủng hộ của công chức, viên chức, người lao động trong trường và của học viên các lớp học luôn được công khai, minh bạch, được thể hiện cụ thể trong các kế hoạch, báo cáo và được trực tiếp bàn giao cho đại diện Cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ các địa phương. Nhờ công khai, minh bạch nên công chức, viên chức, người lao động nhà trường và học viên các lớp học trong những năm qua luôn đồng hành cùng với nhà trường yên tâm, nhiệt tình đóng góp công sức và tiền ủng hộ xây dựng nông thôn mới , góp một phần công sức vào phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” của tỉnh nhà.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện

Để phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thường xuyên, đi vào nền nếp và hiệu quả, Cấp ủy Chi bộ đã phân công 01 đồng chí trong Cấp ủy trực tiếp làm công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường cũng phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách. Đồng thời, hằng năm nhà trường đều thành lập các đoàn công tác đến địa phương họp bàn và trực tiếp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn và các địa phương khác trong tỉnh có lớp học đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường đi thực tế triển khai thực hiện từng hạng mục công trình.

Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào

Trong phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, với ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao, Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm chỉ đạo các bộ phận phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nghĩa Tá và các địa phương khác trong tỉnh triển khai thực hiện đạt và vượt mục tiêu trước thời hạn theo kế hoạch đã đề ra. Để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào năm 2019, trường đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020. Nhờ sự động viên khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình được lan tỏa, nhân rộng.

Với việc thực hiện giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua nhà trường rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện sát với thực tiễn, phù hợp điều kiện của nhà trường và địa phương được giúp đỡ.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền công chức, viên chức, người lao động và học viên tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi giúp đỡ xây dựng nông thôn mới để có sự giúp đỡ phù hợp, kịp thời.

Sau khi đã hoàn thành việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá, năm 2021, nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động và học viên giúp đỡ xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn xây dựng nông thôn mới theo sự chỉ đạo tại công văn số 164-CV/TU, ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

 Cù Thị Thu Trang
Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH

——————–

Ảnh đại diện:

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong ảnh đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Chính trị (đứng hàng thứ nhất, đầu tiên từ trái sang) nhận bằng khen

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn