TRAO ĐỔI VỀ NHỮNG TÁC PHONG CẦN CÓ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ HIỆN NAY

Tác phong là sự thể hiện ra bên ngoài của phong cách, tạo thành lề lối làm việc, thói quen ứng xử, nền nếp sinh hoạt. Tác phong làm việc của người cán bộ lãnh đạo, quản lý có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đến lợi ích của quần chúng và đến uy tín của bản thân người lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, việc xây dựng và rèn luyện tác phong cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở nói riêng là đòi hỏi khách quan, cần thiết nhất là trong bối cảnh hiện nay khi cấp cơ sở đang diễn ra sự thay đổi nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và nhiều hoạt động cần quản lý. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả xin trao đổi về một số tác phong mà người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần xây dựng rèn luyện trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất, người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần rèn luyện tác phong làm việc dân chủ. Tác phong làm việc dân chủ là đặc trưng cơ bản của phong cách lãnh đạo cấp cơ sở nên đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo,quản lý phải phấn đấu rèn luyện. Khi rèn luyện tác phong làm việc dân chủ, đòi hỏi phải tham gia nhiệt tình và có những đóng góp sáng tạo trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời, phải chống “buông lỏng” quản lý; chống a dua theo quần chúng, quá dựa vào quần chúng, thiếu trách nhiệm trong quản lý. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo cần tránh dân chủ hình thức hay tổ chức hội nghị theo kiểu “độc diễn” để triệt tiêu dân chủ.

Thứ hai, người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần rèn luyện tác phong đi sâu, đi sát, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Đây vừa là nguyên tắc ứng xử vừa là phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Để xây dựng, rèn luyện tác phong đi sâu, đi sát quần chúng, người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở phải thật sự gắn bó với quần chúng nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, cũng như những khó khăn để kịp thời giải quyết hợp lòng dân. Đồng thời, người cán bộ phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm, nghiêm túc và thẳng thắn tiếp thu góp ý của nhân dân để khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Thứ ba, người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần rèn luyện tác phong   khiêm tốn học hỏi và thực sự cầu thị. Khiêm tốn học hỏi sẽ giúp cho cán bộ có thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục được thái độ tự kiêu, tự đại. Tác phong khiêm tốn học hỏi, thực sự cầu thị sẽ gần được quần chúng nhân dân, chiếm được tình cảm và sự tôn trọng của người dân. Để rèn luyện tác phong này, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần khắc phục tư tưởng giấu dốt, không dám thừa nhận hạn chế, thiếu sót của mình trước đồng chí, trước nhân dân vì sợ giảm uy tín của cá nhân.

Thứ tư, người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần rèn luyện tác phong làm việc khoa học. Tác phong làm việc khoa học thể hiện nghiệp vụ tổ chức của phong cách lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Để rèn luyện tác phong này, đòi hỏi cán bộ quản lý cấp cơ sở phải không ngừng học tập về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khách quan, chính xác và có hệ thống. Mặt khác, phải có kinh nghiệm quản lý và khả năng dự báo, vận dụng sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.

Thứ năm, người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cần rèn luyện tác phong làm việc gương mẫu và tiên phong. Tính gương mẫu, tiên phong của cán bộ đảng viên là yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, tạo được sự tín nhiệm, niềm tin của nhân dân. Vì vậy, làm việc gương mẫu và tiên phong sẽ rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh. Tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, hoạt động lãnh đạo, quản lý đang đặt ra những yêu cầu mới đối với việc tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thiện tác phong lãnh đạo, quản lý của người cán bộ. Người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở là những người gần dân, sát dân nhất vì vậy cần phải xây dựng và rèn luyện cho mình tác phong làm việc dân chủ, khoa học, khiêm tốn học hỏi, cầu thị đồng thời phải là người gương mẫu và tiên phong trong các phong trào của quần chúng. Có như vậy mới đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới – thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

ThS. Đàm Thùy Dương 

Giảng viên khoa Xây dựng Đảng – Dân vận