Thông báo số 15-TB/TCT ngày 26/6/2019 của Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn về việc thay đổi mẫu con dấu của Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn

15- TB thay đổi mẫu con dấu.signed