Lịch giảng dạy các lớp TC LLCT-HC

Lịch giảng dạy điều chỉnh phần III lớp TC K.54.signed

Lịch học phần II lớp TC K.57.signed

Lịch học phần IV lớp TC K.53.signed

LGD phần III lớp TC K.55.signed

LGD phần IV lớp TC K.52.signed

Lịch học phần III lớp TC K.56.signed

Lịch giảng dạy phần III lớp TC K.54.signed

lịch giảng dạy phần VI lớp TC K.51.signed

Lịch học điều chỉnh phần II lớp TC K.55.signed

Lịch học phần V.3 lớp Tc K.51.signed

Lịch giảng dạy phần I lớp TC K.57.signed

lịch học phần V.2 lớp TC K.51.signed

Lịch học phần II lớp TC K.55.signed

Lịch giảng dạy phần II lớp TC K.54.signed

Lịch giảng dạy phần II lớp TC K.56.signed

LGD – điều chỉnh lớp TC K.55.signed

Lịch học phần III lớp TC K.52.signed

Lịch giảng dạy và học tập phần V.1 lớp TC K.51.signed

Lịch ôn thi TN lớp TC K.50.signed

Lịch giảng dạy và học tập phần II lớp TC K.53.signed

LGD phần VI lớp TC K.50.signed

341- khung kế hoạch giảng dạy và học tập lớp TC K.56.signed

334- Ban hành khung kế hoạch giảng dạy và học tập lớp TC K.55.signed

LGD phần I lớp TC K.55.signed

LGD phần I lớp TC K.56.signed

LGD phần V.2 lớp TC K.50.signed

LGD phần V.3 lớp TC K.50.signed

LGd phần II lớp TC K.52.signed

188- khung kế hoạch giảng dạy lớp TC K.53.signed

175- QĐ khung kế hoạch giảng dạy lớp TC K.52.signed

LGD lớp TC K.52 đến 3-8-2019

LGD lớp TC K.49 phần V.3 từ 15-5 đến 17-5 và ngày 3 ngày 4-6-2019

LGD lớp TC K.51 phần III.1, III.2 từ 25-5 đến 21-7-2019

LGD lớp TC K.51 phần IV ngày 11-12 tháng 4 và từ 06-5 đến 03-6-2019

LGD lớp TC K.51 phần II từ 31-3 đến 19-5-2019

LGD lớp TC K.51 phần IV ngày 11-12 tháng 4 và từ 06-5 đến 03-6-2019