Quyết định số 2634-QĐ/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh

2634-QĐ-TU