PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
phongtchc.tct@backan.gov.vn

 • Họ và tên:

  ĐINH TUẤN GIANG

 • Chức vụ:
  Phó Trưởng phòng
 • Học hàm, học vị:

  Cử nhân Điện tử – Viễn thông 

 • Điện thoại:
  02093.871.095
 • Email:
 • Họ và tên:

  NGUYỄN THÙY DƯƠNG

 • Chức vụ:
  Phó Trưởng phòng
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Chính trị học
 • Điện thoại:
  02093.870.987
 • Email:
 • Họ và tên:

  NGUYỄN THỊ VIỆT

 • Chức vụ:
  Chuyên viên
 • Học hàm, học vị:

  Cử nhân Kế toán tổng hợp  

 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  LƯỜNG TRƯỜNG GIANG

 • Chức vụ:
  Kế toán
 • Học hàm, học vị:
  Cử nhân Kế toán
 • Điện thoại:
  02093.871.268
 • Email:
 • Họ và tên:

  LƯỜNG THỊ HẢI HẠNH

 • Chức vụ:
  Văn thư
 • Học hàm, học vị:

  Cao đẳng Thư ký văn phòng 

 • Điện thoại:
  02093.870.987
 • Email:
 • Họ và tên:

  TRỊNH THANH TÙNG

 • Chức vụ:
  Lái xe
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  HÀ CÁT TRUNG

 • Chức vụ:
  Bảo vệ
 • Điện thoại:
  02093.871.886
 • Email:
 • Họ và tên:

  LƯỜNG KHÁNH HƯNG

 • Chức vụ:
  Bảo vệ
 • Điện thoại:
  02093.871.886
 • Email:
 • Họ và tên:

  HOÀNG THỊ THƯ

 • Chức vụ:
  Chuyên viên
 • Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh) 
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  MA THỊ BIÊN

 • Chức vụ:
  Nhân viên phục vụ
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  TRẦN THỊ MẾN

 • Chức vụ:
  Nhân viên phục vụ
 • Điện thoại:
 • Email: