PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
phongdt.tct@backan.gov.vn

phongnckh.tct@backan.gov.vn

 • Họ và tên:

  HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

 • Chức vụ:
  Trưởng phòng
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Chính trị học
 • Điện thoại:
  02093.871.787
 • Email:
 • Họ và tên:

  CÙ THỊ THU TRANG

 • Chức vụ:
  Phó Trưởng phòng
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Triết học
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  NGUYỄN VIỆT HOÀ

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Kinh tế Chính trị
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  NGUYỄN HẢI YẾN

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Kinh tế Chính trị
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  Triệu Thị Phượng Chuyên

 • Chức vụ:
  Chuyên viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sỹ Triết học
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  Nguyễn Thị Yến

 • Chức vụ:
  Chuyên viên
 • Học hàm, học vị:
  Cử nhân Hành chính học
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  Bùi Thị Phong Huyền

 • Chức vụ:
  Chuyên viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sỹ triết học
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  ĐÀO THỊ VÂN

 • Chức vụ:
  Chuyên viên
 • Học hàm, học vị:
  Cử nhân GDCD
 • Điện thoại:
 • Email: