NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN CÓ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC Ở CƠ SỞ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác Mặt trận. Người nói: “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng…” (1). Trong công tác Mặt trận, đội ngũ cán bộ Mặt trận là những người đi “xây dựng” khối đoàn kết và là hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ Mặt trận nói chung và cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở nói riêng phải có đủ năng lực, phẩm chất cần thiết như: Gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; tâm huyết, nhiệt tình, gương mẫu; hiểu sâu, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phải am hiểu các tổ chức thành viên v.v…

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở là nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân và là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cùng với chính quyền tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng giám sát và bảo vệ chính quyền, tham gia quản lý xã hội, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đó là sứ mệnh lịch sử vẻ vang và đầy khó khăn, thử thách của người làm công tác Mặt trận. Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, ngoài việc đáp ứng những tiêu chuẩn chung của người cán bộ, đòi hỏi người cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở cần có những phẩm chất sau:

Thứ nhất, cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải có phẩm chất đạo đức trong sáng.

Cán bộ Mặt trận là nguời đi “xây dựng” khối đoàn kết và là hạt nhân đoàn kết, vì vậy, cần phải có phẩm chất đạo đức trong sáng như: Hết lòng phấn đấu vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân; không tư lợi, vụ lợi, thiên vị trong công việc cũng như trong cuộc sống gia đình và cá nhân; phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân và phải luôn có ý thức vươn tới những mục đích cao đẹp vì cả cộng đồng, vì dân, vì nước. Đây là đòi hỏi quan trọng của người làm công tác Mặt trận, bởi vì nếu không có phẩm chất đạo đức trong sáng, người cán bộ Mặt trận sẽ không có uy tín để vận động, thuyết phục đoàn kết tập hợp các đối tượng, tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Hiểu tâm lý quần chúng là “chìa khoá” để cán bộ Mặt trận đi vào lòng dân và đây cũng là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận. Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, làm bạn với dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân, để từ đó chủ động phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải tâm huyết, nhiệt tình, gương mẫu.

Cán bộ Mặt trận phải “vừa hồng, vừa chuyên” và gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh; có năng lực, trình độ và nhiệt tình, hăng hái, sôi nổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Người cán bộ Mặt trận phải đi đầu trong các phong trào, gương mẫu từ những việc nhỏ nhất, am hiểu nhiều vấn đề và nhất là phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với nhân dân. Để vận động người dân tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, cái cần nhất của người làm công tác Mặt trận là sự gương mẫu, cùng với đó là sự khéo léo, nhiệt tình, không ngại khó, không ngại khổ, cùng làm, cùng nghỉ với nhân dân, để thông qua đó truyền cảm hứng, truyền ý nghĩa của mỗi phong trào cho nhân dân.

Thứ tư, cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải luôn hiểu sâu và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và am hiểu rộng về nhiều lĩnh vực.

Nhiệm vụ của cán bộ Mặt trận Tổ quốc là tuyên truyền, vận động nhân dân  thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát và phản biện xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, người cán bộ Mặt trận phải hiểu sâu, nắm chắc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phải có kiến thức chuyên môn sâu về một số lĩnh vực để có thể tham mưu hình thành chủ trương, chính sách, tổ chức phong trào trong một số lĩnh vực theo yêu cầu công tác.

Thứ năm, cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải am hiểu về các tổ chức thành viên. Mặt trận Tổ quốc có các tổ chức thành viên, mỗi tổ chức thành viên đại diện cho mọi đối tượng quần chúng. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên là hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải am hiểu sâu từng tổ chức thành viên của mình để tuyên truyền thuyết phục, vận động cho phù hợp, nhằm cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của nhà nước và các chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức cho cán bộ đăng ký thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là người đứng đầu; quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Phấn đấu mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư, xứng đáng với niềm tin yêu của của các tầng lớp nhân dân. /.

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nhà xuất bản sự thật H.1989, trang 401, 

 

ThS. Đàm Thùy Dương

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng