NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THỜI ĐẠI

Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam, tư tưởng của Người không chỉ là sản phẩm của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là của thời đại, của nhân loại tiến bộ. Bởi, hệ thống tư tưởng đó đã giúp tổ chức, dẫn dắt dân tộc ta tiến những bước dài chưa từng thấy trong sự phát triển lịch sử của mình, góp phần quan trọng đối với cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chính vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là “vị anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam”, “Một nhà văn hóa lớn” như UNESCO xác nhận mà còn là một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, một nhà kiến trúc và tạo hình làm nên quá trình cách mạng thế giới. Những đóng góp của Người cho thời đại là vô cùng lớn và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh với thời đại là việc tìm đường cứu nước cho dân tộc, xác định cho cách mạng một hướng đi và một phương pháp đúng đắn để thức tỉnh hàng trăm triệu con người bị áp bức trong các nước thuộc địa và lạc hậu cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; toàn thể nhân loại sẽ không bao giờ quên cống hiến to lớn ấy của Người. Nếu như trước đây, các bậc tiền bối cũng đã tìm nhiều cách để thức tỉnh đồng bào nhưng đều thất bại thì đến Hồ Chí Minh, với lòng yêu nước nhiệt thành đã biết học tập, tổng kết tri thức của loài người, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, kết hợp truyền thống của dân tộc Việt Nam với thời đại, từng bước trong hoạt động thực tiễn đề ra và đã khẳng định được mục tiêu, con đường cứu nước theo quỹ đạo cách mạng vô sản trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tập hợp lãnh đạo nhân dân trong nước đoàn kết dân tộc và quốc tế.

Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn vấn đề “tìm cách nào để giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi bị áp bức, bóc lột.” Bằng một phương pháp riêng của mình, Người đã tư duy và hành động đúng trong việc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc, tự do cho đa số người bị áp bức của thời đại mình. Phương pháp đó là thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc và quốc tế, tư tưởng ấy đã được quán triệt cả cuộc đời cách mạng của Người. Ngày nay, chúng ta nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và tìm thấy trong đó những giải pháp mang tầm thời đại, giúp loài người xây dựng được một thế giới tốt đẹp hơn nhờ tấm gương sáng ngời của Người.

Hồ Chí Minh là biểu tượng cao cả của sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; độc lập tự do cho dân tộc mình, đồng thời độc lập tự do cho tất cả các dân tộc trên thế giới.

Hồ Chí Minh chủ trương giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội và giải phóng con người – không phân biệt chủng tộc và màu da. Thương yêu, quý trọng con người, tin vào bản chất tốt đẹp và khả năng vươn lên của con người, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi con người có thể tận lực phát huy tài năng và phẩm giá của mình, đó là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh sớm nhận thức được tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ trương Việt Nam phải mở cửa đi ra thế giới, thu hút tinh hoa nhân loại, làm giàu có cho trí tuệ của dân tộc mình. Người đã đi khắp các châu lục trên thế giới và trở thành người Việt Nam đầu tiên đặt cơ sở cho tình hữu nghị với nhiều nước, trở thành sứ giả của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

Hồ Chí Minh là biểu tượng, là tinh hoa của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam. Đó là lòng yêu thương sâu sắc đối với con người, ở cái nhìn rộng lượng với những giá trị khác biệt với mình cho người khác, xa lạ với mọi thái độ kì thị, cuồng tín, giáo điều. Đối với các tôn giáo, Người tôn trọng đức tin của người có đạo, khéo léo hướng lý tưởng của các bậc sáng lập tôn giáo vào mục tiêu giải phóng dân tộc và mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, khoan dung, nhân ái Hồ Chí Minh đã được coi là biểu tượng của văn hóa hòa bình ở thời đại ngày nay.

Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn về đối thoại, hợp tác để cùng phát triển. Người luôn luôn theo đuổi chính sách ngoại giao hòa bình, chủ trương giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột bằng đàm phán, thương lượng. Trong đối thoại, Người thường xuất phát từ những chân lý phổ biến, những lẽ phải không thể chối cãi được; tức là từ những chân lý khách quan để truy tìm cái chung, cái đồng nhất mà hai bên đều có thể chấp nhận được.

Vì những giá trị nói trên, nhân dân các dân tộc Việt Nam nói riêng và nhân dân trên khắp thế giới nói chung ngày chú ý nhiều đến tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những đóng góp của Người đối với dân tộc, với thời đại. Điều đó đã khẳng định một cách khách quan giá trị, tác dụng, ảnh hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế giới chắc chắn không phải chỉ trong thế kỷ XX. Thế giới đã và sẽ còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn sống mãi trong kho tàng văn hóa của nhân loại.

Phát huy tinh thần ấy, toàn thể cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhất định phấn đấu và phải phấn đấu để làm người và làm người cộng sản như lời Bác dạy: Trung thành và kiên định với đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; gìn giữ phẩm chất và đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, có lối sống lành mạnh, giản dị và tiết kiệm; không ngừng học tập trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực tổng kết thực tiễn, đủ sức đảm đương nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

                                                   

                                                           ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

                                                     Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh