NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN HIỆN NAY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của trường chính trị là đòi hỏi thiết thực  đáp ứng yêu cầu hiện nay. Vì trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Trường chính trị tỉnh Bắc Kạn có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị – hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Do đó, đội ngũ giảng viên là lực lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên nhà trường gồm 22 giảng viên, trong đó: 01 giảng viên cao cấp; 08 giảng viên chính. 01 giảng viên có bằng tiến sĩ; 20 giảng viên có trình độ thạc sĩ (chiếm 91%). 100% giảng viên có trình độ đại học. Về lý luận chính trị: 11/22 giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị (chiếm 50%); 07/22 giảng viên có trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị (chiếm 32%); 04/22 giảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị – hành chính. Hầu hết giảng viên đều yêu nghề, nhiệt huyết, trách nhiệm, có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy.

* Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đào tạo được Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao theo đúng kế hoạch, quy định của tỉnh và quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành, cụ thể:

Đào tạo, bồi dưỡng: Hệ Trung cấp lý luận chính trị – hành chính: Mở 40 lớp với 2.791 học viên. Hệ bồi dưỡng: Mở 35 lớp với 3.063 học viên, trong đó: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính mở 06 lớp với 422 học viên; bồi dưỡng ngạch chuyên viên mở 23 lớp với 2.057 học viên; các lớp bồi dưỡng khác mở 06 lớp với 584 học viên.

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học: từ năm 2015 đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên đã thực hiện 25 đề tài khoa học cấp cơ sở, 07 đề tài cấp khoa và sáng kiến, kinh nghiệm. Xuất bản được 05 số Bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”

Hằng năm, các khoa chuyên môn đều triển khai quả công tác thao giảng, dự giờ cấp khoa, cấp trường, có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm nghiêm túc theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2017, có 08 giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi cấp trường (02 giảng viên đạt xuất sắc, 06 giảng viên đạt giỏi). Trên cơ sở đó, Trường cử 02 giảng viên đạt xuất sắc tham gia thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc (cả 02 giảng viên đều đạt giỏi). Năm 2019 và 2020, đều có 06 giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi cấp trường và 100% đạt loại giỏi. Các khoa thực hiện nghiêm túc việc thông qua bài giảng theo khung chương trình mới của Học viện.

* Một số hạn chế ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ giảng viên

Một số giảng viên chưa thật sự chuyên tâm, tận tụy đầu tư cho nghiên cứu soạn giáo án và rèn luyện kỹ năng giảng dạy. Chưa thường xuyên cập nhật kiến thức thực tiễn, đường lối, chủ trương chính sách mới vào bài giảng.

Số lượng giảng viên trẻ chiếm tỷ lệ cao (14/22 giảng viên có tuổi đời dưới 40) còn ít kinh nghiệm thực tiễn. Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng còn gặp khó khăn, chưa đảm bảo bố trí phục vụ được tốt hội trường, lớp học, phòng truyền thống, phòng thư viện…

Năng lực nghiên cứu hoạt động khoa học còn hạn chế. Thời gian đầu tư cho hoạt động khoa học còn ít, cơ bản các giảng viên chú trọng vào công tác soạn, giảng là chủ yếu.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất, giảng viên cần không ngừng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, giải quyết các vấn đề lý luận đặt ra. Không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống  xứng đáng là người thầy mẫu mực để học viên noi theo.

Thứ hai, giảng viên cần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học vì hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc đối với giảng viên để bổ trợ kiến thức thực tiễn cho bài giảng. Nâng cao các kỹ năng giảng bài như: kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng đặt câu hỏi; kỹ năng xử lý thông tin … vì có kỹ năng tốt giảng viên sẽ dễ dàng truyền tải được những ý tưởng hay giúp học viên chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng học tập.

Thứ ba, thường xuyên tổ chức dự giờ, thao giảng, lấy ý kiến phản hồi từ người học để đánh giá đúng thực chất và năng lực chuyên môn của từng giảng viên. Từ đó có kế hoạch đưa giảng viên đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ để nâng cao trình độ chuyên sâu. Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu vững vàng về lý luận, nhuần nhuyễn về phương pháp và sâu sát về thực tiễn.

Thứ tư, hằng năm, Nhà trường có kế hoạch bố trí thời gian cho các giảng viên  đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn trong công tác chuyên môn và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thứ năm, đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là áp dụng phương pháp dạy-học tích cực vào bài giảng. Sử dụng các phương tiện hiện đại hỗ trợ để nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

ThS Phạm Thu Thủy

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng