MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA TÁ, HUYỆN CHỢ ĐỒN

Nghĩa Tá là một trong 20 xã, thị trấn của huyện Chợ Đồn. Xã nằm cách Trung tâm huyện 20 km về phía Nam. Là xã miền núi, Nghĩa Tá có địa hình khá phức tạp, 90% diện tích tự nhiên là đồi núi, bị chia cắt bởi sông, suối, khe sâu. Địa hình đồi núi cao thuận lợi cho việc trồng cây lâm nghiệp nhưng lại khó khăntrong xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế – xã hội. Xã có 4.010 ha diện tích đất tự nhiên, diện tích đất nông nghiệp là 3.842,44ha (trong đó diện tích trồng lủa nước153,43 ha; đất lâm nghiệp 3.559,66 ha; đất rừng sản xuất 3.209,75ha; đất rừng phòng hộ 349,91 ha). Toàn xã có 417 hộ/09 thôn với tổng dân số 1665 người, với 06 dân tộc anh em cùng sinh sống là Tày, Dao, Kinh, Mông, Nùng, Mường.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 28/09/2011 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã, giai đoạn 2010 – 2020. Với điều kiện các nguồn lực còn nhiều hạn chế, điểm xuất phát thấp (năm 2011 khi bắt tay vào xây dựng NTM xã mới đạt 05 tiêu chí,thuộc nhóm xã có số  tiêu chí đạt thấp). Vì vậy Nghị quyết chỉ đặt ra các mục tiêu khiêm tốn: đến năm 2015, phấn đấu thực hiện đạt chuẩn 7/19 tiêu chí, (gồm các tiêu chí 1,3,5,7,8,14,15), đến năm 2020, phấn đấu thực hiện đạt chuẩn 7/19 tiêu chí (gồm các tiêu chí 2, 4, 6, 13, 16, 17,19), những tiêu chí còn lại thực hiện sau năm 2020.

Xác định rõ xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị khó khăn nên ngay từ khi bắt tay thực hiện, Đảng uỷ, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Tá đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới. Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã thường xuyênquan tâm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã đưa nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới lồng ghép vào các cuộc hội nghị ở xã có sự tham dự đầy đủ của các ban ngành đoàn thể ở các thôn và chỉ đạo các thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân. Thông qua tuyên truyền đông đảo nhân dân tích cực hường ứng phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”; Phụ nữ thi đua thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” do đó nhiều công trình được nhân dân đóng góp xây dựng bằng ngày công lao động, hiến đất, đóng góp tiền mặt.Bước vào triển khai chương trình xây dựng NTM xã Nghĩa Tá gặp nhiều khó khăn nguồn vốn ngân sách xã ít, các tiêu chí chưa đạt còn nhiều, tư tưởng ngại khó trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Song xã cũng có những thuận lợi: nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa xã, hệ thống giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư trong nhiều năm…

Xây dựng NTM, Nghĩa Tá làm từ tiêu chí dễ đến khó, trong đó ưu tiên cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Với kết quả này, bộ mặt nông thôn xã đã có sự thay đổi rõ nét. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Văn hóa – xã hội – môi trường được quan tâm. Hiện xã đã xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế như:Hợp tác xã Hòa Thịnh thôn Bản Bẳng, trồng và chế biến chè hoa vàng có 12 xã viên; Dự án nuôi trâu sinh sản 13 hộ/7 thôn bản;  Mô hình Dưa hấu các loại có 8/9 thôn tham gia; Mô hình cánh đồng 100 triệu đồng Lúa – Cá – Ốc; Mô hình trồng gừng liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chương trình xây dựng NTM được tập trung cao độ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.Với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí của chương trình xây dựng NTM, đến nay thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm,tỷ lệ hộ nghèo còn 30/417 hộ chiếm 7,17%; số hộ cận nghèo 21/417 hộ chiếm 5,02% đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, xã đã duy trì và thực hiện tốt phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở, huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền, thể thao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới, thường xuyên tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước. Duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; giữ vững kết quả xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện kịp thời việc chi trả các chế độ chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, đảm bảo anh sinh xã hội; quan tâm công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, cải thiện thu nhập, xoá đói giảm nghèo.

Có thể nói, sau 09 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Nghĩa Tá với các giải pháp đồng bộ đã thực sự làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, kinh tế xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng nông thôn được hoàn thiện; đặc biệt là con người có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường, người dân có ý thức hơn trong việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nâng cao thu nhập. Với kết quả đó, ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn đạt chuẩn NTM năm 2020 vàngày 05/4/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức Lễ công bố xã Nghĩa Tá đạt chuẩn NTM.Như vậy xã đã về đích sớm hơn so với Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 28/09/2011 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã, giai đoạn 2010 – 2020.

Qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã Nghĩa Tá như sau:

Thứ nhất, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM để cả hệ thống chính trị ở cơ sở người dân hiểu ra ý nghĩa của chương trình. Phát động tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua trong việc thực hiện chương trình nông thôn mới; các phong trào phải được xây dựng từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, khen thưởng kịp thời hoặc khen thưởng theo chuyên đề để động viên, nhân rộng mô hình…

Thứ hai, cần làm tốt công tác quy hoạch, đảm bảo cho việc triển khai Chương trình xây dựng NTM có tính khả thi cả trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính đồng bộ và dễ thực hiện. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lập quy hoạch NTM theo đúng yêu cầu, đảm bảo tiến độ đề ra, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.

Thứ ba, trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là xây dựng NTM cần phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng.Có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện đặc điểm của từng thôn, không rập khuôn, máy móc, nhưng phải theo các quy định để định hướng hành động và là thước đo để đánh giá kết quả. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đa dạng nhất là trong xây dựng hạ tầng. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên phải luôn là người tiên phong, nêu gương, đổi mới… để thực hiện công việc hiệu quả nhất.

                 ThS. Trần Doãn Quyên
Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật