MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN HIỆN NAY

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, hoạt động của Đoàn Thanh niên đã phát huy được truyền thống và bản chất tốt đẹp của mình, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng. Những hoạt động của Đoàn Thanh niên năng động, sáng tạo đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh đoàn và trực tiếp của đảng bộ huyện Chợ Mới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp của huyện đã  chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp tích cực để tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng của thanh niên một cách có hiệu quả. Từ đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tập hợp đông đảo tuổi trẻ trong toàn huyện chung tay hành động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Thực hiện các phong trào đó của tuổi trẻ huyện Chợ Mới đã để lại ấn tượng sâu sắc trong nhân dân. Trên thực tế  thực hiện “Phong trào Thanh niên tình nguyện”chung sức vì cộng đồng mà đỉnh cao là các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đã ghi những dấu ấn sâu đậm, tập hợp được nhiều đối tượng thanh niên, mang lại hiệu quả và ý nghĩa lớn. Thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thông qua phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” Đoàn Thanh niên huyện Chợ Mới đã khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học để thanh, thiếu niên từng bước tiếp cận, làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới ứng dụng vào sản xuất kinh doanh cụ thể như: Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố có bốn sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao; Hợp tác xã thanh niên 26/3 trồng Chè cành và một số rau quả đặc sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đoàn Thanh niên và công tác thanh niên huyện Chợ Mới còn tồn tại những hạn chế: Số lượng đoàn viên, thanh niên được thu hút qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn chiếm tỷ lệ thấp, ít giải pháp hiệu quả để tập hợp các đối tượng thanh niên chậm tiến.  Nhiều phong trào còn bất cập về phương pháp và cách làm, dẫn đến có lúc, có nơi còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, tổng kết các phong trào còn chậm,  chưa kịp thời nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, vì vậy việc thực hiện  các phong trào hành động cách mạng chưa thật sự hiệu quả. Để nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, đổi mới, tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên bao gồm các hoạt động như tuyên truyền, thực hiện tốt các bài học lý luận chính trị dành cho thanh niên. Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của Đoàn phát triển mạnh cả về chiều sâu và chiều rộng. Vì vậy, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên các cấp huyện Chợ Mới cần thực hiện tốt các giải pháp để tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Thứ hai, để nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên. Tăng cường các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực hội nhập. Nâng cao trình độ công tác chuyên môn, hoàn thiện các kỹ năng xã hội, đổi mới phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cơ sở.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong công tác Đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới cần quan tâm, đưa vào quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn những cán bộ Đoàn có phẩm chất và năng lực tốt. Quan tâm tạo môi trường để cán bộ Đoàn phát huy năng lực, sở trường nhằm rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn. Đoàn Thanh niên cần thường xuyên tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ, nhất là chương trình tập huấn cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

Thứ tư, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn viên thanh niên. Việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thanh niên khởi nghiệp đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong đời sống thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi cho họ vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thiết thực phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Do đó, Đoàn huyện Chợ Mới cần xác định việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thứ năm, tăng cường giáo dục cho thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc,  phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Để thực hiện tốt, cấp ủy, chính quyền, Đoàn thanh niên huyện Chợ Mới cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho thanh niên, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng trên địa bàn toàn huyện.

Mặc dù, các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới vẫn còn hạn chế. Nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chủ động, tích cực của Đoàn thanh niên huyện Chợ Mới trong việc thực hiện các phong trào cách mạng. Trong giai đoạn tiếp theo hoạt động này sẽ thu được nhiều thắng lợi, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện.