MỘT SÔ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị cấp tỉnh, được Quy định tại Quyết định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,  Khoản 7, Điều 2 quy định: “ tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học, phục vụ giảng dạy, học tập”. Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên các Trường Chính trị ban hành văn bản quy định cụ thể về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên. Theo đó, mỗi giảng viên phải tham gia nghiên cứu khoa học bằng các hoạt động như: tham gia thực hiện các đề tài khoa học, viết bài tham luận khoa học, bài viết hội thảo, tọa đàm, nội san…nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương.

Trong năm qua, đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy coi đây là  nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ không thể thiếu để phục vụ và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, giảng viên của nhà trường luôn tích cực chủ động trong nghiên cứu khoa học góp phần giúp cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

Năm 2020, số lượng và chất lượng các công trình khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn được tăng lên đang kể. Để nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học đúng với Quy chế hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu khoa học, từng bước tham gia tổng kết thực tiễn địa phương. Kết quả cụ thể: trong năm 2020, Nhà trường phối hợp cùng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công 01 Hội thảo cấp tỉnh với chủ đề “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”; Hội đồng khoa học nhà trường đã nghiệm thu được 06 đề tài khoa học cấp cơ sở, 02 đề tài khoa học cấp khoa, 03 sáng kiến kinh nghiệm. Nhiều bài nghiên cứu khoa học chất lượng được đăng tải trên trang website nhà trường, báo Bắc Kạn và các tạp chí chuyên ngành.

Nhìn chung, các đề tài đã nghiệm thu có chất lượng khá, hướng nghiên cứu phù hợp với thực tiễn hoạt động của nhà trường. Một số đề tài đã phân tích, lập luận chặt chẽ, logíc, số liệu điều tra, khảo sát thể hiện được tính trung thực, hệ thống các giải pháp đề ra có tính khả thi cao, đưa ra những luận cứ mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đồng thời cũng là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng viên trong quá trình soạn giảng và lên lớp. Trong thời gian tới, Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đề ra định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học phải tập trung vào thực hiện 04 Chương trình trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để thực hiện đúng định hướng của Cấp ủy, Ban Giám hiệu như đã nêu và để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khắc phục những hạn chế và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, theo tôi cần có những giải pháp như sau:

Thứ nhất, mỗi giảng viên cần đổi mới nhận thức, tư duy và phương pháp tiến hành nghiên cứu khoa học. Vì hoạt động này không hề dễ dàng, đòi hỏi giảng viên phải có sự đam mê, tích cực, chủ động, đầu tư nhiều về mặt thời gian và trí tuệ.

Thứ hai, mỗi giảng viên cần xác định rõ vấn đề, nội dung, cách thức nghiên cứu; khi đề tài được thông qua phải tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm đưa ra những luận cứ để tư vấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh hoạch định những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh như: tổ chức đưa các Nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, quy định pháp luật mới của Nhà nước vào cuộc sống; việc tổ chức hoạt động của tổ chức đoàn thể trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, các mô hình kinh tế…

Thứ ba, mỗi giảng viên cần tích cực, chủ động xin ý kiến Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có kế hoạch tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc được tiếp cận nhiều báo cáo kết quả hoạt động của các sở, ban, ngành. Thông qua hoạt động này giúp giảng viên đánh giá đúng tình hình, rút được những vấn đề cơ bản có tính cốt lõi, bản chất và xu hướng vận động của thực tiễn, đề xuất những biện pháp giải quyết đúng đắn. Đặc biệt là những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh, giảng viên sẽ có nhiều thông tin, nhiều kiến thức về thực tiễn để có những quan điểm đảm bảo tính khách quan. Đây là một trong những cách làm hiệu quả, giúp giảng viên tự tin hơn, nâng cao chất lượng bài giảng cũng như nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

 Thứ tư, Nhà trường cần có các biện pháp nhằm khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học như: tăng cường đầu tư kinh phí, chế độ khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích trong nghiên cứu khoa học. Điều này sẽ tạo động lực và kích thích tính tích cực, tự giác của giảng viên đối với hoạt động này.

Thực tiễn và lý luận đều chứng minh một cách rõ ràng rằng, nghiên cứu khoa học và giảng dạy có mối quan hệ hữu cơ, gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau, là thước đo năng lực chuyên môn của người giảng viên. Là một hoạt động rất quan trọng trong việc biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, đây cũng là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Trong bối cảnh toàn cầu hóa với vai trò quan trọng của tri thức khoa học, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng viên lại càng có ý nghĩa thiết thực.

ThS Triệu Văn Vấn

Khoa Nhà nước và pháp luật

Ảnh minh họa: Sưu tầm trên mạng internet