MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2018/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu (sau đây gọi tắt là cấp xã và thôn) là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, tham mưu giúp việc cho cán bộ, công chức của hệ thống chính trị ở cơ sở trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời họ còn là lực lượng dự nguồn để bổ sung, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bộ máy chính quyền cơ sở.

Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn trên địa bàn tỉnh, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ cấu, số lượng, chất lượng của đội ngũ này. Năm 2014 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo đó:

– Về chức danh: đối với các xã, thị trấn gồm có 17 chức danh; phường gồm 18 chức danh; đối với thôn, tổ dân phố có 13 chức danh.

– Về số lượng: Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND không hạn chế về số lượng người giữ các chức danh không chuyên trách, tức là có thể bố trí đủ 18 hoặc 19 người giữ 18 hoặc 19 chức danh không chuyên trách ở cấp xã, phường (không bắt buộc phải kiêm nhiệm).

– Về chế độ chính sách: theo quy định của Nghị quyết này, mỗi chức danh được hưởng mức phụ cấp theo quy định, đối với những người kiêm nhiệm thêm các chức danh được hưởng 40% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 40% mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm cao nhất.

Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VIII, thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014. Qua quá trình tổ chức thực hiện nhận thấy: lực lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn đã đảm bảo đủ về số lượng nhưng chưa đảm bảo về chất lượng, tại một số đơn vị còn nhiều hạn chế về trình độ chuyên môn, năng lực công tác do bố trí dàn trải cho đủ số lượng, bên cạnh đó hệ thống tổ chức cồng kềnh, hoạt động không hiệu quả so với yêu cầu thực tiễn đề ra, chưa đáp ứng kịp yêu cầu chung của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, mức phụ cấp kiêm nhiệm được hưởng thêm 40% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm chưa khuyến khích để đội ngũ này yên tâm công tác và có ý thức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ chín đã thông qua Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thay thế cho Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 nói trên. Nghị quyết đã có nhiều điểm mới quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với lực lượng này cụ thể như sau:

* Đối với cấp xã:

– Về chức danh: Gồm 16 chức danh (không bố trí 04 chức danh: Người làm công tác Tổ chức Đảng ủy; Người làm công tác Kiểm tra Đảng ủy; Người làm công tác Tuyên giáo Đảng ủy; Người làm công tác Dân vận Đảng ủy).

– Về số lượng: Bố trí 08 người phụ trách các chức danh không chuyên trách cấp xã, trong đó tỉnh quy định cố định 03 người cho 03 chức danh chính thức và giao 05 định biên về xã tự bố trí chính thức và kiêm nhiệm cho 11 chức danh còn lại đối với xã, thị trấn; 12 chức danh còn lại đối với phường. Các chức danh bố trí chính thức cố định do tỉnh quy định; Các chức danh còn lại do cấp xã tự bố trí chính thức hoặc kiêm nhiệm.

* Đối với thôn, bản, tổ dân phố

– Về chức danh: các chức danh do tỉnh quy định gồm 05 chức danh: (Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố đối với Tổ dân phố); Công an viên (Ủy viên Ban bảo vệ dân phố đối với Tổ dân phố); Trưởng Ban công tác mặt trận; Thôn đội trưởng). Các chức danh không quy định cố định gồm: (Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Chi hội Trưởng Hội Người cao tuổi; Chi hội Trưởng Hội khuyến học; Phó Trưởng thôn; Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh).

– Về số lượng: Mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 03 người.

Quy định 03 người cho 05 chức danh cố định. (Đối với Tổ dân phố chỉ được bố trí 01 người đảm nhiệm chức danh Ủy viên Ban bảo vệ dân phố cho 01 Tổ). Tùy vào điều kiện thực tế, các địa phương tự bố trí chính thức và kiêm nhiệm sao cho 03 người đảm nhiệm hết 05 chức danh theo hướng Bí thư Chi bộ có thể kiêm trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Thôn đội trưởng, Công an viên hoặc Ủy viên Ban bảo vệ dân phố; Trưởng thôn (Tổ trưởng) có thể kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận, Thôn đội trưởng, Công an viên hoặc Ủy viên Ban bảo vệ dân phố;

– Về chế độ chính sách: Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thể kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn và những người hoạt động không chuyên trách cấp thôn được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp thôn. Mỗi một người được đảm nhiệm 01 chức danh chính thức và kiêm nhiệm không quá 03 chức danh. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cấp thôn kiêm nhiệm chức danh nào thì được hưởng 60% mức phụ cấp của chức danh đó. Riêng đối với nhân viên Y tế thôn, bản không được hưởng kiêm nhiệm khi kiêm nhiệm cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Cũng  tại Nghị quyết này đã quy định mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã là 200.000 đồng/tổ chức/tháng bao gồm: Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; ở thôn là 150.000 đồng tổ chức/tháng bao gồm: Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Ban công tác Mặt trận.

Về chế độ bảo hiểm: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Nghị quyết sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được các mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung làm tốt việc tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, giải thích cặn kẽ cho bản thân những người hoạt động không chuyên trách để họ hiểu và ủng hộ chủ trương, chính sách này; bên cạnh đó chính quyền cơ sở cũng cần chủ động trong việc định hướng sắp xếp theo lộ trình để những người đang tham gia hoạt động không chuyên trách ở cơ sở sẵn sàng thực hiện công tác tinh giản, góp phần thực hiện tốt công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn.

ThS. Nguyễn Hải Yến
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

Is it catharsis, preserving family stories, mainstream publication https://www.charlottestories.com/the-importance-of-being-a-proactive-hr-leader/.