KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 • Họ và tên:

  HÀ THỊ VUI

 • Chức vụ:
  Trưởng khoa
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  NGUYỄN NGỌC MINH

 • Chức vụ:
  Phó Trưởng khoa
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  ĐÀM THÙY DƯƠNG

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Triết học
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  PHÙNG THỊ THU PHƯƠNG

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:

  Thạc sĩ Quản lý công

 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  PHẠM THU THỦY

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ XDĐ&CQNN
 • Điện thoại:
 • Email: