KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 • Họ và tên:

  Trần Doãn Quyên

 • Chức vụ:
  Trưởng khoa
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử nhà nước pháp luật
 • Điện thoại:
  02093.810.863
 • Email:
 • Họ và tên:

  NGUYỄN HỒNG LĨNH

 • Chức vụ:
  Phó Trưởng khoa
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử nhà nước pháp luật
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  TRƯƠNG CAO THOAN

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ XDĐ&CQNN
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  NGUYỄN HẢI YẾN

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Quản lý công
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  TRIỆU VĂN VẤN

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Quản lý công
 • Điện thoại:
 • Email: