KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 • Họ và tên:

  HOÀNG THỊ NGA

 • Chức vụ:
  Trưởng khoa
 • Học hàm, học vị:
  Cử nhân Triết học
 • Điện thoại:
  02093.810.062
 • Email:
 • Họ và tên:

  Tô Lan Hương

 • Chức vụ:
  Phó Trưởng khoa
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sỹ Triết học
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  NÔNG THỊ THANH HƯỜNG

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Cử nhân Triết học
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Họ và tên:

  NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

 • Chức vụ:
  Giảng viên
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ TT.HCM
 • Điện thoại:
 • Email: