HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH BẮC KẠN PHÁT HUY BẢN CHẤT, TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” THAM GIA XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, NHÂN DÂN VÀ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh.Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng,Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó,góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra,đồng thời cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn có khoảng 16.489 hội viên, việc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” luôn được các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và là trách nhiệm của Hội. Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác vận động các thế hệ Cựu chiến binhvàquán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên.Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó có có quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, gương mẫu chấp hành thực hiện tốt.

Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được các cấp Hội quan tâm thực hiện, nổi bật là tham gia góp phần vào thành công đại đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các cấp Hội và cán bộ, hội viên đã tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng các cấp, tham gia góp ý vào đề án nhân sự. Tham gia tuyên truyền đại hội Đảng các cấp được 113 buổi cho 10.100 lượt hội viên. Có 3.426 lượt hội viên Cựu chiến binh tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng các cấp. Trong đó, cấp chi bộ dưới cơ sở có 2.218 ý kiến; cấp cơ sở có 745 ý kiến; cấp huyện có 286 ý kiến; cấp tỉnh có 177 ý kiến.

Tổng hợp kết quả đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025có 947 hội viên được tín nhiệm trúng cử bầu vào cấp uỷ các cấp, trong đó cấp chi bộ dưới cơ sở 693 đồng chí; cấp cơ sở xã, phường, thị trấn có 235 đồng chí; cấp huyện, thành phố có 19 đồng chí (01 phó bí thư, 18 cấp uỷ viên). Các cấp Hội đã làm tốt công tác giáo dục, động viên trên 5.600 cán bộ, hội viên là đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, làm nòng cốt tập hợp, vận động quần chúng ở cơ sở.Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, nêu cao vai trò, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.Công tác phát triển đảng viên trong Cựu chiến binh được các cấp Hội quan tâm có hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cấp Hội đã bồi dưỡng, giúp đỡ và được kết nạp vào đảng 117 đồng chí là hội viên Hội Cựu chiến binh.

Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ngày 30-10-2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều điển hình tập thể, cá nhân hội viên Cựu chiến binh được biểu dương, khen thưởng. Cụ thể,đề nghị Trung ương Hội khen 01 cá nhân; cấp uỷ, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng 05 tập thể, 11 cá nhân là hội viên Hội Cựu chiến binh.

Với những kết quả đạt được trong công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân của các cấp Hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn hiện nay. Chúng ta tiếp tục khẳng định Hội là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền các cấp.Trong thời gian tới, các cấp hội Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục vận động Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiệncó hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

ThS. Đàm Thùy Dương

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng