GÓP PHẦN TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng, bởi theo Người: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(1). Do đó, Người cho rằng, nhất định thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc; phải là những người không chỉ gánh vác mà còn phải vượt lên những gì thế hệ trước mong muốn nhưng chưa thực hiện được. Vì vậy, để phát huy sức mạnh của lực lượng này, Người khẳng định, hạt nhân để đoàn kết, tập hợp thanh niên thành một mặt trận rộng lớn phải là Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày 26 – 3 – 1931. Từ đó đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy tên gọi có sự khác nhau trong từng thời kì, nhưng nhiệm vụ chỉ có một, là tập hợp được đông đảo thanh niên tham gia một mặt trận chung để đấu tranh cách mạng.

Để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc,Người yêu cầu tổ chức Đoàn phải nghiên cứu tìm ra những hình thức và phương pháp thích hợp.Ngày 02/11/1956, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Về phần mình, thì Đoàn phải nghiên cứu tìm ra  nhiều hình thức, phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc để làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao phó cho thanh niên, cho Đoàn”(2). Các hình thức, phương pháp đó vừa thu hút rộng rãi thanh niên tham gia nhưng phải được định hướng vững chắc, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính ổn định và triển vọng phát triển.

Theo Người, muốn củng cố và phát triển công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Trước hết, cán bộ Đoàn: “cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách thiết thực”(3).Ngoài ra, tất cả đoàn viên phải làm “đầu tàu”, “gương mẫu” cuốn hút, hướng dẫn đông đảo thanh niên vào Đoàn. Mỗi đoàn viên thực sự phụ trách gần gũi và giúp đỡ một bạn ngoài đoàn cùng tiến bộ thì Đoàn sẽ phát triển nhanh chóng và vững chắc hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh,trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, phải phát triển đoàn viên về số lượng đồng thời phải coi trọng việc nâng cao chất lượng. Như trong bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Cao Bằng ngày 21/2/1961: “Đoàn Thanh niên Lao động phải xung phong trong mọi công việc để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng. Tổ chức Đoàn phải rộng hơn tổ chức Đảng”(4).

Thấm nhuần và thực hiện những tư tưởng đúng đắn, sâu sắc nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên đã không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Gần 90 năm cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 8 đoàn viên đầu tiên đến nay Đoàn đã có khoảng 6,4 triệu đoàn viên. Các thế hệ thanh niên Việt Nam đã kế tiếp nhau chiến đấu giữa lá cờ của Đảng, lập nên bao chiến công hiển hách, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên đã xây dựng nên những truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn.Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên mà tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chưa tập hợp được. Đó là học sinh, sinh viên học tập tại một số trường tư thục; đoàn viên, thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thanh niên lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; thanh niên lao động tự do trên địa bàn dân cư… Điều này đòi hỏi, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên các cấp cần thực hiện tốt hơn nữa việc kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong tập hợp và đoàn kết thanh niên vào mặt trận chung, từ đó phát huy sức mạnh của lực lượng thanh niên./.

ThS. Phùng Thị Thu Phương

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Ảnh bìa: Sưu tầm từ internet.


Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.216).

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 10, tr.439).

(3)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.47)

(4) (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.91).