Công văn của Trường Chính trị về việc tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 kinh phí tự chủ, ngoài ngân sách nhà nước

21- CV tuyển sinh các lớp Trung cấp LLCT, CV, CVC.signed