CHI BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ Trường Chính trị xác định là việc làm quan trọng, thường xuyên của tập thể Chi bộ cũng như của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Hằng năm, tập thể Chi bộ, các cá nhân thực hiện đăng ký việc làm cụ thể học tập, làm theo Bác và được kiểm điểm thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ. Việc làm đó góp phần xây dựng tập thể Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Chi bộ Trường Chính trị triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động; nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị với những nội dung cụ thể:

Thứ nhất, tổ chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề toàn khoá

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Chi bộ tổ chức học tập chuyên đề toàn khoá Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn

Không chỉ dừng ở học tập mà nhấn mạnh hơn nữa việc làm theo Bác. Chi bộ thực hiện nghiêm túc kế hoạch làm theo Bác năm 2021 với nội dung đột phá Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Các cá nhân thực hiện học tập, làm theo Bác với những việc làm và giải pháp cụ thể đã đăng ký từ đầu năm.

Cấp uỷ, Ban Giám hiệu chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trong quá trình thực hiện, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cấp uỷ, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng phải thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Thứ tư, đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Cấp ủy, đơn vị lựa chọn những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa ngay tại đơn vị và trong toàn Chi bộ. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu trên tất cả các mặt công tác.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến. Thực hiện ghi danh “Người tốt – Việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 05/3/2021 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Hằng năm, cấp ủy xây dựng kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, trong đó quan tâm chương trình bồi dưỡng Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Cấp uỷ chỉ đạo Ban Giám hiệu giao và yêu cầu các khoa, phòng thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác. Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được đổi mới và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong đơn vị.

Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp.

Thứ sáu, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cấp ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đơn vị. Đồng thời, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực chất. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiến tiến, tấm gương tiêu biểu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Trường Chính trị trong giai đoạn tới sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

ThS Cù Thị Thu Trang

Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH