Chuyên Mục

Văn bản cấp trên

Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG

Quyche2016hocvien_2082016_103855 Quyết định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 21/4/2016, về việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương An autobiography…