Chuyên Mục

Văn bản

Hướng dẫn của Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn

04- HD đăng ký t.h kết cấu, hình thức đề tài cấp khoa.signed 05- HD nội dung kết cấu đề tài, hình thức đề tài cấp cơ sở.signed 12- HD viết khóa luận TN chương trình tCLLCT-HC.signed 13- HD hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên…

Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG

Quyche2016hocvien_2082016_103855 Quyết định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 21/4/2016, về việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương An autobiography…