Chuyên Mục

Đào tạo bồi dưỡng

Lịch giảng dạy các lớp bồi dưỡng

Lịch giảng dạy lớp CV K.60.signed LGD lớp CVC K.15.signed Lịch giảng dạy điều chỉnh CV K.59.signed (từ 29/6/2019 đến 16/11/2019) LGD Lớp CVC K.14.signed LGD lop CV K.59.signed LGD lớp CV K.56 từ 9-3 đến 13-7-2019 function

Lịch giảng dạy các lớp TC LLCT-HC

Lịch giảng dạy điều chỉnh phần III lớp TC K.54.signed Lịch học phần II lớp TC K.57.signed Lịch học phần IV lớp TC K.53.signed LGD phần III lớp TC K.55.signed LGD phần IV lớp TC K.52.signed Lịch học phần III lớp TC K.56.signed Lịch…