CẬP NHẬT KIẾN THỨC, VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI PHỤC VỤ GIẢNG DẠY PHẦN III TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH TẠI KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trong hoạt động giảng dạy tại các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc cập nhật kiến thức, các văn bản mới là rất quan trọng; đây chính là yếu tố quyết định sự thành công cũng như thu hút sự chú ý của học viên vào bài giảng. Khi biên soạn giáo trình trung cấp lý luận chính trị – hành chính, các nhà biên soạn đã có sự cập nhật kiến thức, văn bản mới vào từng bài học cụ thể theo yêu cầu của môn học và sát với đối tượng, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, quá trình biên soạn giáo trình và chỉnh sửa không diễn ra thường xuyên nên việc cập nhật kiến thức, văn bản mới trong giáo trình không kịp thời. Có thể sẽ dẫn đến trường hợp tại thời điểm biên soạn giáo trình văn bản còn hiệu lực nhưng một thời gian sau đã có văn bản pháp luật khác sửa đổi hoặc thay thế. Vì vậy trong quá trình lên lớp nếu giảng viên chỉ trình bày những nội dung văn bản trong giáo trình mà thiếu đi sự cập nhật kiến thức, văn bản mới thì bài giảng nhiều khi không còn phù hợp với thực tế. Do đó, hoạt động cập nhập kiến thức, văn bản mới vào bài giảng là cần thiết và quan trọng đối với tất cả giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn nói chung và khoa Nhà nước và pháp luật nói riêng.

Theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Chương trình Đào tạoTrung cấp lý luận chính trị – hành chính, thời gian toàn khóa học bao gồm 1056 tiết học với nhiều học phần khác nhau. Trong đó học phần III. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật xã hội chủ nghĩa và quản lý hành chính nhà nước (chia làm hai phần III.1 và III.2) có 18 bài học, tổng số 222 tiết học. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; sự cố gắng, nỗ lực của các giảng viên trong khoa Nhà nước và pháp luật; hoạt động cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật mới đã được chú trọng. Khoa thường xuyên tiến hành họp chuyên môn định kỳ hàng tháng, tạo điều kiện để các giảng viên được trao đổi, chia sẻ kiến thức. Đồng thời trong khoa có một số giảng viên là Báo cáo viên Pháp luật cấp tỉnh…đây là những điều kiện thuận lợi để các giảng viên được cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật mới.

Trên thực tế hoạt động giảng dạy, những giảng viên được giao một số bài giảng, trong quá trình nghiên cứu soạn giảng đã xác định được một số văn bản pháp luật trong giáo trình đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ví dụ:

Phần III.1, Bài 6: Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; mục 3.2.3 Pháp luật thực hiện dân chủ ở các doanh nghiệp, trang 368. Giáo trình vẫn sử dụng Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 mặc dù đã được thay đổi bằng Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ “ Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ”.

 Phần III.2, Bài 1: Lý luận về quản lý hành chính nhà nước, mục 2.2.4. nhiệm vụ của tổ chức hành chính địa phương, trang 24 vẫn viết theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Cụ thể: Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong khi đó Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 đã tách ra nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền đô thị, bao gồm (Thành phố trực thuộc Trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường và thị trấn); chính quyền nông thôn, bao gồm (tỉnh, huyện, xã).

Phần III.2, Bài 4 Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở, mục 3.4 Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, trang 172. Giáo trình vẫn sử dụng Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ, mặc dù đã được thay thế bằng Nghị định 139/2017/NĐ-CP Ngày 27/11/ 2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Phần III.2, Bài 7 Quản lý hành chính tư pháp ở cơ sở, mục 2.1 Quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, trang 314. Giáo trình vẫn sử dụng Luật Thi hành án hình sự năm 2011, mặc dù đã được thay thế bằng Luật Thi hành án hình sự năm 2019, có hiệu lực vào ngày 01/01/2020.

Ngoài ra, còn một số chuyên đề khác cũng đã có nhiều văn bản mới cần phải cập nhật bổ sung. Vì vậy, nhằm nâng cao chất lượng các bài giảng việc cập nhật kiến thức, văn bản mới vào giảng dạy phần III trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính, các giảng viên trong Khoa cần chú ý một số điểm sau:

Thứ nhất: Thường xuyên liên tục cập nhật những văn bản pháp luật mới để cung cấp căn cứ về pháp lý cho học viên. Các văn bản pháp luật luôn thay đổi dưới nhiều hình thức như sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới. Vì vậy, thời điểm giảng dạy giảng viên cần đưa ra những văn bản pháp luật đang có hiệu lực và chưa có văn bản nào sửa đổi thay thế hoặc hủy bỏ. Đồng thời cần luận giải về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung của các văn bản mới.

Thứ hai: Tăng cường tiếp cận thực tiễn qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là vấn đề cần thiết đối với mỗi giảng viên để phục vụ cho công tác giảng dạy. Việc không ngừng tiếp cận và bổ sung thực tiễn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm làm mới kiến thức thực tiễn và tăng sự chú ý của học viên. Ngày nay, với mạng thông tin rộng lớn, sự phong phú thông tin từ các website trên mạng, tất cả các giảng viên vẫn có thể tiếp cận thực tế thường xuyên.

Thứ ba: Tạo sự đột phá và đổi mới trong công tác nghiên cứu thực tế. Giảng viên nên được tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu thực tế tại các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh, từ đó hiểu được yêu cầu vị trí việc làm, quy trình giải quyết công việc của từng vị trí.

Thứ tư: Tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghe thời sự các cấp, các cuộc thi về chính trị….khi được Ban Giám hiệu phân công.

Thứ năm: Cần thường xuyên học tập, trao đổi thông tin với các giảng viên trong khoa, và giữa các giảng viên của các khoa, phòng khác để góp phần bổ sung phong phú kiến thức. Các khoa, phòng cần đẩy mạnh hoạt động dự giờ, thao giảng để các giảng viên chủ động, linh hoạt học tập kinh nghiệm giảng dạy.

Thứ sáu: Cần đổi mới, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực khi lên lớp. Điều này sẽ góp phần đổi mới không khí các buổi học, tạo sự hứng khởi và việc trao đổi thông tin giữa giảng viên và học viên nhiều hơn. Từ đó, giảng viên các thể thu thập tình hình hoạt động thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Bởi các địa phương sẽ xây dựng các kế hoạch, hành động khác nhau để phù hợp với tiềm lực của địa phương. Qua đó, giảng viên sẽ góp phần tuyên truyền những ý tưởng sáng tạo, có kết quả tích cực cho tất cả học viên.

Trên đây là một số ý kiến trao đổi trong quá trình bổ sung, cập nhật văn bản mới trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của bản thân. Để các giảng viên giảng dạy phần III trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính tham khảo, lưu ý trong quá trình giảng dạy cần bổ sung, cập nhật văn bản mới cho kịp thời. Qua đó nhằm góp phần nâng cao chất lượng việc cập nhập kiến thức, văn bản mới trong giảng dạy tại khoa Nhà nước và pháp luật, từ đó góp phần nâng cao chất lượng các bài giảng chính trị, gắn lý luận đi liền với thực tiễn./.

ThS Triệu Văn Vấn

Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật