BẮC KẠN NỖ LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và nhà nước nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của BCH TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trong tỉnh nên việc xây dựng nông thôn mới ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, tình hình kinh tế – xã hội từng bước phát triển. Tuy nhiên, việc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Kạn hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Do địa hình hiểm trở, nhiều đồi núi, dân cư sống phân tán, không tập trung, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn (nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện)… Do đó, xây dựng nông thôn mới là yêu cầu cần thiết, cấp bách và cũng là thách thức lớn của tỉnh Bắc Kạn.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 20% số xã (20 xã) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tất cả các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên; Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2020 toàn tỉnh có 22,7% số xã (25 xã) đạt chuẩn NTM, các xã đạt từ 11 tiêu chí trở lên. Triển khai mục tiêu trên, tỉnh xác định nguồn vốn nhà nước góp phần hỗ trợ, người dân là chủ thể xây dựng NTM nhằm mục đích phục vụ lợi ích của nhân dân, trong đó trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để đạt mục tiêu, tỉnh đặc biệt trú trọng công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; mở hơn 300 lớp tập huấn cho các đối tượng, nhân dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, chủ thể của xây dựng NTM. Vì thế, nhân dân các địa phương trong tỉnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình xây dựng NTM với việc đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng trăm ngàn m2 đất và hàng chục vạn ngày công để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Điển hình, trong hai năm 2016 và 2017, Nhà nước hỗ trợ cho tỉnh 385 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trang bị tư liệu sản xuất…

Đến nay, toàn tỉnh có 9 xã đạt chuẩn NTM, một xã đạt 16 tiêu chí, 36 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, bình quân một xã đạt 9,63% tiêu chí NTM. Trên địa bàn đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung như: Cam – quýt, mơ, hồng không hạt, nguyên liệu thuốc lá; chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê… cơ giới hoá đồng ruộng; bản sắc văn hoá các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Thu nhập bình quân đạt gần 27 triệu đồng/ người, mỗi năm giảm bình quân 2,5 đến 3,5% hộ nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,5%. Với những khó khăn nội tại, cộng với điểm xuất phát thấp thì đó là những kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn dân trong tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2505-CV/TU ngày 20/5/2015 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc giúp đỡ xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2020, Trường Chính trị tỉnh xây dựng Kế hoạch số 23/KH-TCT ngày 25/8/2015 về việc giúp đỡ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020 góp phần triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 22/KH-TCT ngày 24/5/2017 về thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020. Nhà trường đã tuyên truyền, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền: 40.000.000 đồng. Số tiền này được chuyển giao cho Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Tá để hỗ trợ, bổ sung kinh phí xây dựng sân thể thao, đồng thời, Chi đoàn thanh niên Nhà trường đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên xã Nghĩa Tá lao động phát cỏ, san lấp mặt bằng đường liên thông tại thôn Bản Lạp ngay trong 6 tháng đầu năm 2017. Ngày 27/10/2017, Chính trị tỉnh đã làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Tá để tiến hành nghiệm thu, bàn giao sân thể thao bóng chuyền hơi tại thôn Bản Lạp. Kết quả nghiệm thu tại công trình cho thấy: Sân thể thao thôn Bản Lạp được xây dựng với diện tích là 190m2, được hoàn thành tháng 8 năm 2017, bảo đảm chất lượng, đúng Quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, phục vụ kịp thời cho hoạt động thể thao của thôn, vượt kế hoạch nhà trường đã đề ra.

Tính đến tháng 6/2018, Nhà trường đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ xã Nghĩa Tá xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020 như đã đăng ký (gồm 04 sân thể thao của thôn: Nà Cà, Nà Đeng, Bản Lạp, Nà Khằn). Từ năm 2019 đến năm 2020 Nhà trường tiếp tục thực hiện vận động công chức, viên chức, người lao động tiếp tục ủng hộ xã Nghĩa Tá xây dựng xây dựng nông thôn mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền các cấp, việc xây dựng NTM bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh phát triển. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả xây dựng NTM ở tỉnh Bắc Kạn cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất; nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức tổ chức, sự định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị đối với việc xây dựng NTM. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh phô trương, chạy theo thành tích.

Thứ hai; tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 từ tỉnh đến các xã trên địa bàn huyện với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020. Chú trọng phát huy sức sáng tạo và sự đồng thuận của mọi người dân, gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ ba; cần có cơ chế, chính sách thích hợp, đủ mạnh để thực sự khuyến khích việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Thứ tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư đối với việc xây dựng NTM.

Xây dựng NTM là chiến lược lâu dài, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và cần xác định lấy nội lực là căn bản để từng bước xây dựng NTM đạt hiệu quả, góp phần quan trọng trong ổn định tình hình kinh tế – xã hội, chính trị; xóa đói, giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc xây dựng NTM đã, đang và tiếp tục triển khai thực hiện thành công mục tiêu do Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

ThS. Hà Thị Vui

         Phó Trưởng Khoa XDĐ-DV

Emotional distance from the story helps you see it as a story published right there.