Lịch giảng dạy các lớp bồi dưỡng

Lịch giảng dạy lớp CV K.60.signed

LGD lớp CVC K.15.signed

Lịch giảng dạy điều chỉnh CV K.59.signed (từ 29/6/2019 đến 16/11/2019)

LGD Lớp CVC K.14.signed

LGD lop CV K.59.signed

LGD lớp CV K.56 từ 9-3 đến 13-7-2019